รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.3.1
(มหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
2.50
บาท
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

(กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000
(กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70,000
(กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80,000
(กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90,000
(กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90,001 ขึ้นไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
8,012,126.23
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- โครงการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าร่วมได้    
- รายงานข้อมูล​ตัวชี้​วัด​ตาม​ฟอร์ม​ ม​มส​    
- ขั้นตอน​การ​บ่ม​เพาะ​ธุรกิจ​    
- คำสั่ง​คณะกรรมการ​    
- โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​    
- รายงาน​การ​ประชุม​    
- กลไกการจัดเก็บข้อมูล    
- คณะจัดส่งข้อมูลรายงาน    
- มีการรายงานตัวชี้วัด