รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.4
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
3 ) กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ
4 ) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการน้ำให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
5 ) มีแผนงาน หรือโครงการในการบริหารจัดน้ำ
6 ) มีการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการในการบริหารจัดการน้ำ
7 ) มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8 ) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 6 8 8
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ    
2) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-2-1 สรุปรายงานการประชุมตามแผนปฏิบัติราชการ    
3) กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-3-1 ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด    
4) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการน้ำให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-4-1 เผยแพร่นโยบายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด    
5) มีแผนงาน หรือโครงการในการบริหารจัดน้ำ
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-5-1 แผนปฏิบัติงานโรงผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-5-2 แผนปฏิบัติงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2562    
6) มีการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการในการบริหารจัดการน้ำ
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-6-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในการบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบ 10 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-6-2 สรุปรายงานผลรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานปรับปรุงระบบประปา    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-6-3 รายงานผลการปฏิบัติงานระดับความสำเร็จของการจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-6-4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานปรับปรุงระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย วงรอบ 12 เดือน    
7) มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-7-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในการบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบ 10 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-7-2 รายงานผลการปฏิบัติงานระดับความสำเร็จของการจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน    
8) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-8-1 รายงานผลการปฏิบัติงานระดับความสำเร็จของการจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.4-8-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ