รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.3
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการจราจร
4 ) มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5 ) มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6 ) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 4 5 6 6
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารจัดการจราจร    
2) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 1/2562 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามตัวชี้วัด กพร. ครั้งที่ 2/2562 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
3) มีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการจราจร
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-3-1 แผนปฏิบัติงานจราจรและรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562    
4) มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-4-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัดที่ 7.1.3ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด    
5) มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-5-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน วงรอบ 10 เดือนงานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-5-2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัดที่ 7.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร วงรอบ 12 เดือน    
6) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-6-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัดที่ 7.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร วงรอบ 12 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-6-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร