รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ
2 ) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะ
3 ) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะต่อบุคลากรอย่างทั่วถึง
4 ) มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
5 ) มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
6 ) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
7 ) ปริมาณขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เชิงปริมาณ)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 5 5 7 7
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 1118/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562    
2) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะ
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-2-1 ประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ    
3) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะต่อบุคลากรอย่างทั่วถึง
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-3-1 หนังสือแจ้งเวียนขอส่งประกาศนโยบายและขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ถึงคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย    
4) มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-4-1 แผนปฏิบัติงานจัดการขยะและของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562    
5) มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-5-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ    
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-5-2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ    
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-5-3 รายงานการคัดแยกและใช้ประโยชน์จจากขยะบริเวณตลาดน้อย    
6) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-4-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ    
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-6-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ ปีงบประมาณ 2563    
7) ปริมาณขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เชิงปริมาณ)
- เอกสารหมายเลข 7.1.2-7-1 รายงานปริมาณน้ำหนักและค่ากำจัดขยะประจำปีงบประมาณ 2562