รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.25
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) ดำเนินการตามขั้นตอน 1
2 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
3 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
4 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
5 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
6 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6
7 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7
8 ) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ 2 ประหยัดได้ 10%

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 4 5 4 4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) ดำเนินการตามขั้นตอน 1
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-1-1 คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า    
2) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
3) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-1 ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-3-2 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562    
4) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
5) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-5-1 แผนปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562    
6) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-6-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า    
7) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7
8) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ 2 ประหยัดได้ 10%
- เอกสารหมายเลข 7.1.1-8-1 สรุปรายงานผลปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 (11.15%)