รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.67
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
งานกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง

1 ) เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี) และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1
2 ) ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนป้ายแสดงข้อมูลทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจำแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1
3 ) มีแบบฟอร์มการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย ร้อยละ 80 จากจำนวนแบบฟอร์มที่ใช้งานทั้งหมดภายใน คณะ/หน่วยงาน
4 ) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สังกัด
5 ) (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ สำหรับนิสิต (ไม่นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนิสิตเข้าสอบ English Exit Exam) (2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ/ มีการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี) และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 11 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 10 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 9 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 8 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 7 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 6 เดือน)    
- รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 1 - 2562    
- รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 2 - 2562    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กพร ปี 2562 (กองประชาสัมพันธ์ฯ)    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กพร ปี 2562 (มหาวิทยาลัย)    
- เอกสารเชิญประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน กพร    
- รายงานการประชุมกำกับติดตามฯ    
- บันทึกข้อความกำกับติดตามการรายงานผล กพร (ครั้งที่ 1 - คณะ)    
- บันทึกข้อความกำกับติดตามการรายงานผล กพร (ครั้งที่ 1 - หน่วยงาน)    
- บันทึกข้อความเชิญประชุมกำกับติดตามผล กพร - ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ครั้งที่ 2)    
- รายงานการประชุมกำกับติดตามผล กพร - ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ครั้งที่ 2)    
- ขอนำส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน กพร ตัวชี้วัด 6.2.1 (หน่วยงาน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 12 เดือน)    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)    
2) ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนป้ายแสดงข้อมูลทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจำแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 11 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 10 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 9 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 8 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 7 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 6 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 12 เดือน)    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)    
3) มีแบบฟอร์มการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย ร้อยละ 80 จากจำนวนแบบฟอร์มที่ใช้งานทั้งหมดภายใน คณะ/หน่วยงาน
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 11 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 10 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 9 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 8 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 7 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 6 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 12 เดือน)    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)    
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สังกัด
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 11 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 10 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 9 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 8 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 7 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 6 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 12 เดือน)    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)    
5) (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ สำหรับนิสิต (ไม่นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนิสิตเข้าสอบ English Exit Exam) (2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ/ มีการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 11 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 10 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 9 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 8 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 7 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 6 เดือน)    
- การรายงานผล กพร 6.2.1 (รอบ 12 เดือน)    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)