รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชิงปริมาณ  
1.66
หน่วยงาน
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
งานกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 1 สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 2 สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 3 สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 4 สถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 5 สถาบันการจัดอันดับ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 5 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 10 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 5 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 6 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 7 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 8 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 9 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 11 เดือน    
- เอกสารรายงานผล กพร ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอบ 12 เดือน    
- การรายงานผล กพร: ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)