รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.5
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากร
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.41
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
2 ) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
3 ) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
4 ) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
5 ) มีการรายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและนำไปปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 1 1
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 1 1 3 3 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
- คำสั่ง 916/2561    
2) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
- วาระการประชุม    
3) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ    
4) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    
5) มีการรายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและนำไปปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป
- หนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ 4386