รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เชิงปริมาณ  
1.42
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100

จำนวนอาจารย์ที่ครบเกณฑ์ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 13.56 13.56
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18.19 18.19 18.19 10.93 9.62 12.68
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- แบบสรุปจำนวนคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562    
- ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ    
- รายชื่ออาจารย์ที่ครบกำหนดและข้อมูลการยื่น