รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิงปริมาณ  
1.42
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 42

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 44.20 44.30
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44.53 44.53 44.53 45.50 46.15 46.95
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- แบบสรุปจำนวนคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562    
- ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    
- รายชื่ออาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ