รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.2
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.42
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
2 ) มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในการส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
4 ) มีจำนวนอาจารย์ที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอกศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่เข้าเกณฑ์ต้องศึกษาต่อ
5 ) อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของอาจารย์ทั้งหมด
6 ) อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 3 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 4 4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
- คำสั่ง ที่ 860/2562    
2) มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในการส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
- รายงานการประชุม 17 มิถุนายน 2562    
- แผนการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา    
3) มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
- ประกาศหลักเกณฑ์ทุนการศึกษา    
- ประกาศ ก.บ.ม.    
- ประกาศรายชื่อรับทุน    
- รายชื่ออาจารย์ลาศึกษา    
- ตามหนังสือที่ อว 0605.1(5.1)/ว 2148    
4) มีจำนวนอาจารย์ที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอกศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ที่เข้าเกณฑ์ต้องศึกษาต่อ
- แบบสรุปจำนวนคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562    
- รายชื่ออาจารย์ลาศึกษา    
5) อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของอาจารย์ทั้งหมด
- แบบสรุปจำนวนคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562    
6) อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด