รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เชิงปริมาณ  
1.42
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 59

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 60.02 60.48
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59.56 59.72 59.72 60.57 60.68 60.92
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- แบบสรุปจำนวนคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562    
- รายชื่ออาจารย์วุฒิปริญญาเอก    
- จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562