รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เชิงปริมาณ  
1.41
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
2.32
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25.53 25.53 48.68 48.68 63.60 64.55
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 2.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 2.3 หนังสือแจ้งเวียนสำเนาประกาศ กำหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 2.1 สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.1รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2561    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.2รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2561    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.3รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนธันวาคม 2561    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.4รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนมกราคม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.5รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.6 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.7รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนเมษายน 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.8 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.9 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนมิถุนายน 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.2 การติดตามและเร่งรัดการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.3 สรุปการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ไดรมาส1    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.5 สรุปการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ไดรมาส3    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.4 สรุปการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ไดรมาส2    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.6 หนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 (เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์)    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.10 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนกรกฎาคม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.10 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูล จากระบบ GFMIS เดือนสิงหาคม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.6 หนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 (เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์)    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.7 สรุปการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ไดรมาส4    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2562