รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เชิงปริมาณ  
1.41
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองแผนงาน / กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
38.33 45.20
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60.78 66.29 73.52 81.48 88.06 92.14
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- เอกสารหมายเลข 1.1 : คำสั่ง มมส ที่ 989/2562 ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พศ 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.2 : คำสั่ง มมส ที่ 2089/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พศ 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.3 : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.5(1) : การประชุมกำกับติดตามฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.5(2) :การประชุมกำกับติดตามฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.5(3) :การประชุมกำกับติดตามฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.6 : ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน เมษายน - กันยายน 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.7 : บันทึกรายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.3.3 เลขที่ อว 0605.1(4.1)1459 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.4(1) : สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ GFMIS เข้าประชุมวันที่ 3 เมษายน 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.4(2) : สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ GFMIS เข้าประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2562    
- เอกสารหมายเลข 1.4(3) : สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ GFMIS เข้าประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2562