รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของรายรับจากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เชิงปริมาณ  
1.42
บาท
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
กองอาคารสถานที่ / สำนักบริการวิชาการ / สำนักทรัพย์สิน / กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ระดับความสำเร็จของรายรับจากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เท่ากับ 10,000,000 ล้านบาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,149,186.42 10,149,186.42 0 0 -586,747.08 1,507,067.90
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 3.3 ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการจัดหารายได้-ครั้งที่-3-2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.1 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการจัดหารายได้-1-2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.2 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการจัดหารายได้-2-2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับความสำเร็จของรายรับจากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.4 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการจัดหารายได้-ครั้งที่4-2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1 ราบงานดำเนินงาน งานบริหารพื้นที่ ในรอบ 6 เดือน    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.2 รายงานวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 5 รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
- เอกสารแนบหมายเลข 6 รายงานสรุปการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา