รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.42
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะหน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการประชุมหารือ ทบทวนแผนงาน/โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน
2 ) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
3 ) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและมีการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/ผู้ใช้งาน
4 ) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ MIS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
5 ) นำผลการประเมินความพึงพอใจ (ระดับ 4) มาจัดทำแผนการปรับปรุง และพัฒนาระบบ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 3 3 3 3 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการประชุมหารือ ทบทวนแผนงาน/โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-1-3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 3    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-1-1 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 1    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-1-2 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 2    
2) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-4 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-5 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-2-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพิ่มเติม    
3) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและมีการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/ผู้ใช้งาน
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-3 รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 3    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ด้านการเงินและบัญชี    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ด้านพัสดุและครุภัณฑ์    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-2 รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 2    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-1 รายงานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ครั้งที่ 1    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-8 คู่มือการใช้งานระบบแผนหลักสูตรนิสิต    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-7 คู่มือการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-6 คู่มื้อการใช้งานระบบการเงิน    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-5 คู่มือการใช้งานระบบพัสดุ    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-9 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS (ด้านการเงินจ่าย)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-10 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS (ด้านพัสดุและครุภัณฑ์) รอบที่ 1    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-11 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS (ด้านพัสดุและครุภัณฑ์) รอบที่ 2    
- ดเอกสารหมายเลข 5.2.1-3-12 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS (ด้านการเงินและบัญชี)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-3-13 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS (ด้านงบประมาณ)    
4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ MIS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-4-1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ MIS (ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-4-2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ MIS (ระบบจัดทำแผนงบประมาณ)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-4-3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ MIS (ระบบพัสดุ)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-4-4 ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ MIS (ระบบบุคลากร)    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-4-5 ผลการประเมินระบบสารสนเทศระบบ MIS (ระบบการเงิน)    
5) นำผลการประเมินความพึงพอใจ (ระดับ 4) มาจัดทำแผนการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-5-1 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
- เอกสารหมายเลข 5.2.1-5-2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ