รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.3.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
เชิงปริมาณ  
1.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล / กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2562 (ลงทะเบียนเรียน) x 100

นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2562 – 2566)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 20
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 25
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 30
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 40
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 50

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
46.00 25.27 25.27 33.20
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-1 หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตร และแผนนิสิต (พ.ศ.2562 - 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-2 บันทึกแจ้งคณะทบทวนและปรับแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2562-2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-3 ร่าง-แผนหลักสุตร แผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562 - 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต พ.ศ.2562-2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-6 บันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-7 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ให้ถอนวาระ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-8 บันทึกแจ้งคณะจัดทำหลักสูตรใหม่(เพิ่มใเติม)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ ครั้งที่ 1/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 เห็นชอบแผนหลักสูตรแผนการรับนิสิต    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-13 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/62    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-15 ข้อมูลแผนการรับนิสิต ตามสภาฯ อนุมัติการปรับแผนให้เป็นปัจจุบัน (บัณฑิตศึกษา)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.2-16 บันทึกรายงานข้อมูลแผนผลการรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา