รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.3.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)
เชิงปริมาณ  
1.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล / กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2562 (ลงทะเบียนเรียน) x 100

นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2562 – 2562)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 70
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 75
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 85
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
52.10 86.47 90.31 90.31 90.48
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-1 หลักเกณฑ์การปรับแผนหลักสูตร และแผนนิสิต (พ.ศ.2562 - 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-2 บันทึกแจ้งคณะทบทวนและปรับแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2562-2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-3 ร่าง-แผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562 - 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต พ.ศ.2562-2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-6 บันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-7 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ให้ถอนวาระ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-8 บันทึกแจ้งคณะจัดทำหลักสูตรใหม่(เพิ่มเติม)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ ครั้งที่ 1/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 เห็นชอบแผนหลักสูตรแผนการรับนิสิต    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-13 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/62    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-15 ข้อมูลแผนการรับนิสิต ตามสภาฯ อนุมัติการปรับแผนให้เป็นปัจจุบัน (ปริญญาตรี)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.3.1-16 บันทึกรายงานข้อมูลแผนผลการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี