รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.2
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 4.25
เชิงปริมาณ  
1.41
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 x 100

จำนวนคณะ/หน่วยงานทั้งสิ้น

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 40

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
90.48 90.48
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 5.1.2-1 ปฏิทินการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2561    
- 5.1.2-2 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 5.1.2