รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.42
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะหน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2 ) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5 ) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6 ) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
7 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
9 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 3 5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 6 7 7 8 9
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-1 คำสั่ง มมส ที่ 2195/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-3 คำสั่ง มมส ที่ 2529/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนฯ วันที่ 26 มิ.ย. 62    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-4 รายงนการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 7 ส.ค. 62    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5 บันทึกเสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อที่ประชุมสภาในวันที่ 30 ก.ย. 62    
2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-6 สรุปการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ    
3) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 11 เดือน    
4) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-4 รายงานการประชุมกำกับบติดตามแผนฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2562    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-5 รายงานการประชุมกำกับติดตามแผน ฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562    
5) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-1 คำสั่ง มมส ที่4723/2561 ลงวันที่ 26 เม.ย. 62 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ รอบ 6 เดือน    
- เอกสารหมายเข 5.1.1-3-3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนรอบ 11 เดือน    
6) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-5 บันทึกแจ้งเวียนการตรวจสอบข้อมูฃในระบบ eMENSCR    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-6 เอกสารสรุปผลการรายงานโครงการ eMENSCR ณ ตุลาคม 2562    
7) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563    
8) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (5 ก.พ. 62)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมสภา (26 เม.ย.62)    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามผนฯ รอบ 7 เดือน ต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 8 เดือน ต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 10 เดือน ต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 11 เดือน ต่อที่ประชุมบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมสภาฯ    
9) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 5.1.1.5-8 รายงานการประชุมกำกับติดตามครั้งที่ 2    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-9 (ร่าง) แผนพัฒาการศึกษาฯ (พ.ศ. 2560- 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-10 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563