รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน
เชิงปริมาณ  
3
จำนวนผลงาน/โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน เท่ากับ 40
จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน เท่ากับ 60
จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน เท่ากับ 80
จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน เท่ากับ 100
จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน เท่ากับ 120

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
80
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
82 100 100 100 100 120
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.2.2-6 ข้อมูลโครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะและหน่วยงานภายในและชุมชน    
- มมส 4.2.2-4 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.2-5 สรุปโครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะและหน่วยงานภายในและชุมชน    
- มมส 4.2.2-8 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการสานทุนทางวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านฮูปแต้มวสารคาม ระยะที่ 4    
- มมส 4.2.2-7 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อย เครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562    
- มมส 4.2.2-1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.2-2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.2-3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- มมส 4.2.2-9 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิมเพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 4.2.2-10 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อการเียนรู้และฟื้นฟูอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชนเชียงเหียน    
- มมส 4.2.2-11 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านโนนรังฯ    
- มมส 4.2.2-12 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5    
- มมส 4.2.2-13 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีการบูรณาการฯ โครงการภาพจิตกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรมของ มมส    
- มมส 4.2.2-14 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.2.2 ปี 2562