รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.1
(มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
4
จำนวนผลงาน/โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 10 ผลงาน
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 15 ผลงาน
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 20 ผลงาน
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 25 ผลงาน
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 30 ผลงาน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
20
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 25 25 25 25 30
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.2.1-4 สรุปข้อมูลการเพิ่มมูลค่าที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-5 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสืออาหารอีสานประเภทอ่อม    
- มมส 4.2.1-6 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น วีดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว    
- มมส 4.2.1-9 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 4.2.1-13 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น "สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านฮูปแต้มสารคาม ระยะที่ 4"