รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ  
3
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีการดำเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม x 100

คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 95
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
90.48
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100 100 100 100 100 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.1.1-1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-4 สรุปผลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- มมส 4.1.1-5 สรุปการคิดร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.1.1-6 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1.1 ปี 2562