รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์/คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ  
3.33
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์
   ซ่อน/แสดง
จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 x 100

จำนวนผู้มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 45.74 16.16
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15.18 16.98 17.23 17.60 17.99 18.29
Chart.
   ซ่อน/แสดง