รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.2
(มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ
เชิงปริมาณ  
3.33
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ/กองคลังฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนเงินสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ซ่อน/แสดง

สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 6,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 7,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 8,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 9,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 10,000 บาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
2,399.75 13,422.90 13,422.90 40,351.05 53,093.82
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.2-1 หลักฐานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ รวมทั้งแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-11 ตารางสรุปสัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ    
- มมส 3.1.2-2 หลักฐานการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”    
- มมส 3.1.2-3 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
- มมส 3.1.2-4 หลักฐานการจัดประชุมรับฟังแนวทางการจัดสรรทุน จาก สวทช.    
- มมส 3.1.2-5 หลักฐานการจัดประชุมเพื่อร่วมกำหนด “Theme” การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัดทำ “(ร่าง) ข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการฯ” ร่วมกันระหว่างอาจารย์/นักวิจัยที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดลงสู่ชุมชน    
- มมส 3.1.2-6 หลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการฯ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ทุนสนับสนุนจาก สวทช.    
- มมส 3.1.2-7 Flow Chart “ระบบกลไกในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก”    
- มมส 3.1.2-8 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-9 หนังสือแจ้งเวียนระบบกลไกฯ และแนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-10 ตารางแสดงรายการจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอก    
- มมส 3.1.2-11 ตารางสรุปสัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ