รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
3.34
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
2 ) มีแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4 ) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5 ) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 4 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
- มมส 3.1-1-2 รายงานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงานเพื่อร่วมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และจัดทำแผนงานบริการวิชการ ประจำปี 2562    
- มมส 3.1-1-1 หลักฐานการจัดประชุมร่วมกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
2) มีแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
- มมส 3.1-2-2 หลักฐานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงาน และชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนงานบริการวิชการ ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)    
- มมส 3.1-2-1 แผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
- มมส 3.1-2-3 แผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
- มมส 3.1-2-4 หลักฐานการประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based)    
3) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
- มมส 3.1-3-1 หลักฐานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงาน และชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
- มมส 3.1-3-2 หลักฐานการสนับสนุนทุน “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน”    
- มมส 3.1-3-3 หลักฐานการประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based)    
- มมส 3.1-3-4 โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-3-5 หลักฐานการประชุมร่วมกับคณะหน่วยงาน และชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนงานบริการวิชาการ ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)    
4) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
- มมส 3.1-4-1 โครงการน้ำนมปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน    
- มมส 3.1-4-2 หลักฐานการประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย (พื้นที่ Area based)    
- มมส 3.1-4-3 หลักฐานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าดอกไม้    
- มมส 3.1-4-4 หลักฐานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายตำบลชื่นชม    
- มมส 3.1-4-5 หลักฐานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองกุง    
- มมส 3.1-4-6 โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน    
5) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้
- มมส 3.1-5-1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องรูปแบบการแสดงกลองยาวและเกณฑ์การตัดสินการประกวดกลองยาว ณ ชุมชนตำบลบ้านหวาย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-2 โครงการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-3 โครงการบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-4 โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1-5-5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามวิถีอีสานโดยผ่านกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ    
- มมส 3.1-5-6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจในเขตกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์