รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.3.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
เชิงปริมาณ  
3.33
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย x 100

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ เท่ากับร้อยละ 40

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.34 1.34 21.75 28.49 29.87 66.04
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรุปจำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562