รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.1
(มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
เชิงปริมาณ  
3.34
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ / กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ซ่อน/แสดง

สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 16,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 18,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 20,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 22,000 บาท
สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ เท่ากับ 25,000 บาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
18,809.76 22,688.59 22,688.59 22,688.59 71,944.63
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คณะกรรมการดำเนินงานจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย    
- วาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ    
- หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนวิจัย    
- ระเบียบบริหารงานวิจัย 2561    
- 1-Flow-Chart-การเสนอขอทุนวิจัย    
- 2-Flow-Chart-การลงทำสัญญา    
- 3-Flow-Chart-การเสนอขอเบิกเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน    
- 4-Flow-Chart-การขอปิดทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก-ล่าสุด-30-มค-62    
- Flow-Chart-การทำสัญญารับทุน    
   
- ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม