หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> รายงาน >>ผลประเมินตนเองรอบเดือน  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลการดำเนินงานคณะ/หน่วยงาน รายตัวชี้วัด
/
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
ผล เดือน มีนาคม ผล เดือน เมษายน ผล เดือน พฤษภาคม
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 25.00     2.2848 0.5712   2.1721 0.5430   2.5212 0.6303
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 7.15     1.0000 0.0715   1.0000 0.0715   1.0000 0.0715
  รายละเอียด   1.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 1.79 90   33.15 1.0000 0.0179 33.15 1.0000 0.0179 50.83 1.0000 0.0179
  รายละเอียด   1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ 1.79 2   n/a
%
1.0000 0.0179 n/a
%
1.0000 0.0179 n/a
%
1.0000 0.0179
  รายละเอียด   1.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 1.78 100   1.66 1.0000 0.0178 11.05 1.0000 0.0178 20.44 1.0000 0.0178
  รายละเอียด   1.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) 1.79 21   3 1.0000 0.0179 4 1.0000 0.0179 5 1.0000 0.0179
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 12.51     2.4293 0.3039   2.2040 0.2757   2.9017 0.3630
  รายละเอียด   1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 1.79 90   76.92 1.0000 0.0179 77.11 1.0000 0.0179 76.27 1.0000 0.0179
  รายละเอียด   1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 1.79 4.50   n/a
%
1.0000 0.0179 n/a
%
1.0000 0.0179 4.40 4.5831 0.0820
  รายละเอียด   1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) 1.79 25   36.50 5.0000 0.0895 27.13 3.4260 0.0613 27.13 3.4260 0.0613
  รายละเอียด   1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 1.79 83   86.79 5.0000 0.0895 87.33 5.0000 0.0895 87.35 5.0000 0.0895
  รายละเอียด   1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย) รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี) 1.79 21   2 1.0000 0.0179 2 1.0000 0.0179 2 1.0000 0.0179
  รายละเอียด   1.2.6 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.78 5   3 3.0000 0.0534 3 3.0000 0.0534 3 3.0000 0.0534
  รายละเอียด   1.2.7 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 1.78 130   84 1.0000 0.0178 89 1.0000 0.0178 103 2.3000 0.0409
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 5.34     3.6667 0.1958   3.6667 0.1958   3.6667 0.1958
  รายละเอียด   1.3.1 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.78 70   77.37 5.0000 0.0890 77.37 5.0000 0.0890 77.37 5.0000 0.0890
  รายละเอียด   1.3.2 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.78 75   83.83 5.0000 0.0890 83.83 5.0000 0.0890 83.83 5.0000 0.0890
  รายละเอียด   1.3.3 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง 1.78 70   n/a
%
1.0000 0.0178 n/a
%
1.0000 0.0178 n/a
%
1.0000 0.0178
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 25.00     1.0000 0.2500   1.4235 0.3559   1.6112 0.4028
   2.1 ) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 10.00     1.0000 0.1000   2.3360 0.2336   2.3360 0.2336
  รายละเอียด   2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับคณะที่จัดการเรียนการสอน) 3.34 5   n/a
%
1.0000 0.0334 11.93 5.0000 0.1670 5.25 5.0000 0.1670
  รายละเอียด   2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.33 21   n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
  รายละเอียด   2.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 3.33 85   n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ 11.67     1.0000 0.1167   1.0000 0.1167   1.4021 0.1636
  รายละเอียด   2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 3.34 20   n/a
%
1.0000 0.0334 n/a
%
1.0000 0.0334 18,809.76 2.4049 0.0803
  รายละเอียด   2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.33 80   n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333
    2.2.3 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 5.00 45   - 1.0000 0.0500 - 1.0000 0.0500 - 1.0000 0.0500
  รายละเอียด   2.2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.50 90   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
  รายละเอียด   2.2.3.2 ) (มหาวิทยาลัย กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.50 45   n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
   2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3.33     1.0000 0.0333   0.1672 0.0056   0.1672 0.0056
  รายละเอียด   2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 3.33 40   n/a
%
1.0000 0.0333 1.34 0.1672 0.0056 1.34 0.1672 0.0056
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 10.00     2.6660 0.2666   2.6660 0.2666   3.3340 0.3334
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 6.67     1.5007 0.1001   1.5007 0.1001   2.5022 0.1669
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ 3.34 5   2 2.0000 0.0668 2 2.0000 0.0668 4 4.0000 0.1336
  รายละเอียด   3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ 3.33 10   n/a
%
1.0000 0.0333 n/a
%
1.0000 0.0333 2,399.75 1.0000 0.0333
   3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 3.33     5.0000 0.1665   5.0000 0.1665   5.0000 0.1665
  รายละเอียด   3.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์/คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น 3.33 10   16.16 5.0000 0.1665 15.18 5.0000 0.1665 16.98 5.0000 0.1665
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 10.00     3.0286 0.3029   4.0300 0.4030   4.3000 0.4300
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 3.00     3.0952 0.0929   5.0000 0.1500   5.0000 0.1500
  รายละเอียด   4.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 3.00 100   90.48 3.0952 0.0929 100 5.0000 0.1500 100 5.0000 0.1500
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 7.00     3.0000 0.2100   3.6143 0.2530   4.0000 0.2800
  รายละเอียด   4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 4.00 30   20 3.0000 0.1200 25 4.0000 0.1600 25 4.0000 0.1600
  รายละเอียด   4.2.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 3.00 120   80 3.0000 0.0900 82 3.1000 0.0930 100 4.0000 0.1200
  5 ) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 20.00     2.2780 0.4556   2.6330 0.5266   2.7040 0.5408
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 5.83     1.4871 0.0867   1.4871 0.0867   1.4871 0.0867
  รายละเอียด   5.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 1.42 5   5 3.0000 0.0426 6 3.0000 0.0426 6 3.0000 0.0426
  รายละเอียด   5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 4.25 1.41 40   n/a
%
1.0000 0.0141 n/a
%
1.0000 0.0141 n/a
%
1.0000 0.0141
    5.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 0.00
-
 
n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0000
  รายละเอียด   5.1.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี) 1.50 90   n/a
%
1.0000 0.0150 n/a
%
1.0000 0.0150 52.10 1.0000 0.0150
  รายละเอียด   5.1.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 1.50 50   n/a
%
1.0000 0.0150 n/a
%
1.0000 0.0150 n/a
%
1.0000 0.0150
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 1.42     2.0000 0.0284   2.0000 0.0284   3.0000 0.0426
  รายละเอียด   5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1.42 5   2 2.0000 0.0284 2 2.0000 0.0284 3 3.0000 0.0426
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 5.66     1.2509 0.0708   2.5053 0.1418   2.5053 0.1418
  รายละเอียด   5.3.1 ) (กองแผนงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 1.42 5   3 2.0000 0.0284 4 3.0000 0.0426 4 3.0000 0.0426
  รายละเอียด   5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของรายรับจากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.42 10   n/a
%
1.0000 0.0142 10,149,186.42 5.0000 0.0710 10,149,186.42 5.0000 0.0710
  รายละเอียด   5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.41 100   45.20 1.0000 0.0141 60.78 1.0000 0.0141 66.29 1.0000 0.0141
  รายละเอียด   5.3.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 1.41 100   2.32 1.0000 0.0141 25.53 1.0000 0.0141 25.53 1.0000 0.0141
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 7.09     3.8039 0.2697   3.8039 0.2697   3.8039 0.2697
  รายละเอียด   5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.42 59   60.48 5.0000 0.0710 59.56 5.0000 0.0710 59.72 5.0000 0.0710
  รายละเอียด   5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.42 5   4 3.0000 0.0426 4 3.0000 0.0426 4 3.0000 0.0426
  รายละเอียด   5.4.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.42 42   44.30 5.0000 0.0710 44.53 5.0000 0.0710 44.53 5.0000 0.0710
  รายละเอียด   5.4.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 1.42 5   13.56 5.0000 0.0710 18.19 5.0000 0.0710 18.19 5.0000 0.0710
  รายละเอียด   5.4.5 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากร 1.41 5   1 1.0000 0.0141 1 1.0000 0.0141 1 1.0000 0.0141
  6 ) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00     1.3320 0.0666   2.3280 0.1164   2.3280 0.1164
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 3.33     1.4985 0.0499   2.9940 0.0997   2.9940 0.0997
  รายละเอียด   6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 1.67 5   n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167
  รายละเอียด   6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1.66 4   2 2.0000 0.0332 5 5.0000 0.0830 5 5.0000 0.0830
   6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 1.67     1.0000 0.0167   1.0000 0.0167   1.0000 0.0167
  รายละเอียด   6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 1.67 5   n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167 n/a
%
1.0000 0.0167
  7 ) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00     2.0000 0.1000   2.0000 0.1000   2.0000 0.1000
   7.1 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00     2.0000 0.1000   2.0000 0.1000   2.0000 0.1000
  รายละเอียด   7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1.25 5   3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
  รายละเอียด   7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ 1.25 5   3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
  รายละเอียด   7.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจราจร 1.25 5   3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250
  รายละเอียด   7.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ 1.25 5   3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250 3 2.0000 0.0250