หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> รายงาน >>ผลประเมินตนเองรอบเดือน  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลการดำเนินงานคณะ/หน่วยงาน รายตัวชี้วัด
/
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
ผล เดือน กรกฎาคม ผล เดือน สิงหาคม ผล เดือน กันยายน
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 25.00     3.6876 0.9219   4.1239 1.0310   4.9469 1.2367
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 5.00     1.0000 0.0500   3.0000 0.1500   5.0000 0.2500
  รายละเอียด   1.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป 2.5 65   28.32 1.0000 0.0250 79.89 5.0000 0.1250 79.31 5.0000 0.1250
  รายละเอียด   1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 2.5 65   16.48 1.0000 0.0250 32.97 1.0000 0.0250 89.20 5.0000 0.1250
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 18.00     4.2883 0.7719   4.3387 0.7810   4.9263 0.8867
  รายละเอียด   1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.00 0   89.42 4.8062 0.0961 89.42 4.8062 0.0961 89.42 4.8062 0.0961
  รายละเอียด   1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 2.00 4.50   4.40 4.5946 0.0919 4.40 4.5946 0.0919 4.40 4.6131 0.0923
  รายละเอียด   1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) 1.00 90   92.08 5.0000 0.0500 93.06 5.0000 0.0500 93.06 5.0000 0.0500
  รายละเอียด   1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) 2.00 20   37.79 5.0000 0.1000 38.58 5.0000 0.1000 38.58 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) 1.00 93   89.78 3.9271 0.0393 92.50 4.8350 0.0483 92.50 4.8350 0.0483
  รายละเอียด   1.2.6 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam) 2.00 70   82.59 5.0000 0.1000 84.02 5.0000 0.1000 84.02 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ 2.00 90   85 2.0000 0.0400 85 2.0000 0.0400 99 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.8 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.00 5   5 5.0000 0.1000 5 5.0000 0.1000 5 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.9 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.00 83   76.19 2.7302 0.0546 76.19 2.7302 0.0546 100 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.10 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2.00 20   20 5.0000 0.1000 20 5.0000 0.1000 429 5.0000 0.1000
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 2.00     5.0000 0.1000   5.0000 0.1000   5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.3.1 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.00 70   73.91 5.0000 0.0500 73.91 5.0000 0.0500 73.91 5.0000 0.0500
  รายละเอียด   1.3.2 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 0.5 5   5 5.0000 0.0250 5 5.0000 0.0250 5 5.0000 0.0250
  รายละเอียด   1.3.3 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาได้ 0.5 5   5 5.0000 0.0250 5 5.0000 0.0250 5 5.0000 0.0250
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 25.00     4.0730 1.0183   4.1757 1.0439   5.0000 1.2500
   2.1 ) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 5.00     5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 2.00 90   100 5.0000 0.1000 100 5.0000 0.1000 90.91 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน 3.00 15   85.71 5.0000 0.1500 100 5.0000 0.1500 100 5.0000 0.1500
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 9.00     3.3139 0.2983   3.5990 0.3239   5.0000 0.4500
  รายละเอียด   2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 2.00 80   33.33 1.0000 0.0200 65.22 1.0000 0.0200 80.95 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 3.00 30   22.15 3.6920 0.1108 22.15 3.6920 0.1108 33.92 5.0000 0.1500
  รายละเอียด   2.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2.00 50   41.47 4.1466 0.0829 53.30 5.0000 0.1000 60.13 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 2.00 100   84.56 4.2282 0.0846 93.15 4.6577 0.0932 101.74 5.0000 0.1000
   2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 2.00     5.0000 0.1000   5.0000 0.1000   5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.00 20   64 5.0000 0.1000 86 5.0000 0.1000 61 5.0000 0.1000
   2.4 ) มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 5.00     5.0000 0.2500   5.0000 0.2500   5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.4.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 2.00 20   77 5.0000 0.1000 77 5.0000 0.1000 77 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 3.00 0.05   4.03 5.0000 0.1500 4.03 5.0000 0.1500 4.22 5.0000 0.1500
   2.5 ) มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 4.00     3.0000 0.1200   3.0000 0.1200   5.0000 0.2000
  รายละเอียด   2.5.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.00 1   19 5.0000 0.1000 19 5.0000 0.1000 19 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.5.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม 2.00 0.05   n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200 69.61 5.0000 0.1000
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 10.00     4.5000 0.4500   4.2500 0.4250   5.0000 0.5000
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 7.50     5.0000 0.3750   5.0000 0.3750   5.0000 0.3750
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ 2.50 80   80.46 5.0000 0.1250 80.46 5.0000 0.1250 95.40 5.0000 0.1250
  รายละเอียด   3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หักให้มหาวิทยาลัย) 2.50 0.05   29.35 5.0000 0.1250 32.72 5.0000 0.1250 7.80 5.0000 0.1250
  รายละเอียด   3.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น 2.50 3   42.86 5.0000 0.1250 42.86 5.0000 0.1250 57.14 5.0000 0.1250
   3.2 ) มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่ครบถ้วน และทันสมัย 2.50     3.0000 0.0750   2.0000 0.0500   5.0000 0.1250
  รายละเอียด   3.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 2.50 7   4 3.0000 0.0750 3 2.0000 0.0500 7 5.0000 0.1250
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 10.00     5.0000 0.5000   5.0000 0.5000   5.0000 0.5000
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 4.00     5.0000 0.2000   5.0000 0.2000   5.0000 0.2000
  รายละเอียด   4.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 4.00 80   100 5.0000 0.2000 100 5.0000 0.2000 100 5.0000 0.2000
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 6.00     5.0000 0.3000   5.0000 0.3000   5.0000 0.3000
  รายละเอียด   4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.00 1   8 5.0000 0.1500 8 5.0000 0.1500 8 5.0000 0.1500
  รายละเอียด   4.2.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 3.00 20   20 5.0000 0.1500 20 5.0000 0.1500 22 5.0000 0.1500
  5 ) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 20.00     3.8985 0.7797   3.9359 0.7872   4.0143 0.8029
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3.00     5.0000 0.1500   5.0000 0.1500   5.0000 0.1500
  รายละเอียด   5.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.00 8   8 5.0000 0.1000 8 5.0000 0.1000 8 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 1.00 30   32.14 5.0000 0.0500 32.14 5.0000 0.0500 96.43 5.0000 0.0500
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 6.00     4.0000 0.2400   4.3333 0.2600   4.3333 0.2600
  รายละเอียด   5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) 2.00 6   6 5.0000 0.1000 6 5.0000 0.1000 6 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของหน่วยงาน 2.00 5   4 4.0000 0.0800 5 5.0000 0.1000 5 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.00 6   4 3.0000 0.0600 4 3.0000 0.0600 4 3.0000 0.0600
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 5.00     3.4000 0.1700   3.1469 0.1573   3.4586 0.1729
  รายละเอียด   5.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม 2.00 96   68.77 1.0000 0.0200 79.91 1.0000 0.0200 88.29 1.1464 0.0229
  รายละเอียด   5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 2.00 87   89.21 5.0000 0.1000 85.10 4.3672 0.0873 88.33 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจ 1.00 5   5 5.0000 0.0500 5 5.0000 0.0500 5 5.0000 0.0500
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 6.00     3.6615 0.2197   3.6639 0.2198   3.6654 0.2199
  รายละเอียด   5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 2.00 55   54.83 4.9845 0.0997 54.91 4.9916 0.0998 54.96 4.9963 0.0999
  รายละเอียด   5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.00 35   38.72 5.0000 0.1000 39.19 5.0000 0.1000 39.44 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.4.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 2.00 5   1 1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200 1 1.0000 0.0200
  6 ) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00     2.6804 0.1340   3.9684 0.1984   4.2000 0.2100
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 4.00     2.3505 0.0940   3.7105 0.1484   4.0000 0.1600
  รายละเอียด   6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) 1.00
-
 
389 4.5600 0.0456 463 5.0000 0.0500 473 5.0000 0.0500
  รายละเอียด   6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting International Faculty Staff) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 1.00 80   0.43 1.0000 0.0100 0.62 1.0000 0.0100 0.67 1.0000 0.0100
  รายละเอียด   6.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) 0.5 75   76.19 5.0000 0.0250 80.95 5.0000 0.0250 85.71 5.0000 0.0250
  รายละเอียด   6.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 0.5 20   10.73 2.6836 0.0134 10.73 2.6836 0.0134 24.29 5.0000 0.0250
  รายละเอียด   6.1.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1.00 4   0 0.0000 0.0000 5 5.0000 0.0500 6 5.0000 0.0500
   6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 1.00     4.0000 0.0400   5.0000 0.0500   5.0000 0.0500
  รายละเอียด   6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 1.00 7   4 4.0000 0.0400 5 5.0000 0.0500 5 5.0000 0.0500
  7 ) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00     1.8000 0.0900   2.2000 0.1100   3.4000 0.1700
   7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00     1.8000 0.0900   2.2000 0.1100   3.4000 0.1700
  รายละเอียด   7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 5 ของประเทศ 2.00 5   3 3.0000 0.0600 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 1.00 20   n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100 30 5.0000 0.0500
  รายละเอียด   7.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2.00 5   n/a
%
1.0000 0.0200 4 4.0000 0.0800 5 5.0000 0.1000