หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> รายงาน >>ผลประเมินตนเองรอบเดือน  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลการดำเนินงานคณะ/หน่วยงาน รายตัวชี้วัด
/
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
ผล เดือน ธันวาคม ผล เดือน มกราคม ผล เดือน กุมภาพันธ์
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 25.00     0.0400 0.0100   1.6126 0.4032   1.6926 0.4232
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
  รายละเอียด   1.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป 2.5 65   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 14.20 1.0000 0.0250
  รายละเอียด   1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 2.5 65   - 0.0000 0.0000 5.49 1.0000 0.0250 8.24 1.0000 0.0250
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 18.00    
-
-
  1.9064 0.3432   2.0176 0.3632
  รายละเอียด   1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.00 0   - 0.0000 0.0000 87.47 4.1580 0.0832 87.47 4.1580 0.0832
  รายละเอียด   1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 2.00 4.50   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) 1.00 90   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
  รายละเอียด   1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) 2.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) 1.00 93   - 0.0000 0.0000 14.65 1.0000 0.0100 62.53 1.0000 0.0100
  รายละเอียด   1.2.6 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam) 2.00 70   - 0.0000 0.0000 76.60 5.0000 0.1000 78.36 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   1.2.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ 2.00 90   - 0.0000 0.0000 84 1.0000 0.0200 84 1.0000 0.0200
  รายละเอียด   1.2.8 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.00 5   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 3 3.0000 0.0600
  รายละเอียด   1.2.9 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.00 83   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   1.2.10 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
   1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 2.00     0.5000 0.0100   0.5000 0.0100   0.5000 0.0100
  รายละเอียด   1.3.1 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.00 70   0 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
  รายละเอียด   1.3.2 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 0.5 5   n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050
  รายละเอียด   1.3.3 ) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาได้ 0.5 5   n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050
  2 ) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 25.00    
-
-
  1.1703 0.2926   1.1703 0.2926
   2.1 ) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
  รายละเอียด   2.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ 2.00 90   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   2.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน 3.00 15   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0300 n/a
%
1.0000 0.0300
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 9.00    
-
-
  1.4731 0.1326   1.4731 0.1326
  รายละเอียด   2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 2.00 80   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   2.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 3.00 30   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0300 n/a
%
1.0000 0.0300
  รายละเอียด   2.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2.00 50   - 0.0000 0.0000 15.31 1.5313 0.0306 15.31 1.5313 0.0306
  รายละเอียด   2.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 2.00 100   - 0.0000 0.0000 51.95 2.5977 0.0520 51.95 2.5977 0.0520
   2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 2.00    
-
-
  1.0000 0.0200   1.0000 0.0200
  รายละเอียด   2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
   2.4 ) มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
  รายละเอียด   2.4.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 2.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   2.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 3.00 0.05   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0300 n/a
%
1.0000 0.0300
   2.5 ) มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 4.00    
-
-
  1.0000 0.0400   1.0000 0.0400
  รายละเอียด   2.5.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.00 1   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   2.5.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม 2.00 0.05   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 10.00    
-
-
  1.0000 0.1000   1.7500 0.1750
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 7.50    
-
-
  1.0000 0.0750   2.3333 0.1750
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ 2.50 80   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 66.67 1.0000 0.0250
  รายละเอียด   3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หักให้มหาวิทยาลัย) 2.50 0.05   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 n/a
%
1.0000 0.0250
  รายละเอียด   3.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น 2.50 3   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 19.05 5.0000 0.1250
   3.2 ) มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่ครบถ้วน และทันสมัย 2.50    
-
-
  1.0000 0.0250  
-
-
  รายละเอียด   3.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 2.50 7   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0250 - 0.0000 0.0000
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 10.00    
-
-
  1.0000 0.1000   4.4000 0.4400
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 4.00    
-
-
  1.0000 0.0400   5.0000 0.2000
  รายละเอียด   4.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 4.00 80   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0400 100 5.0000 0.2000
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 6.00    
-
-
  1.0000 0.0600   4.0000 0.2400
  รายละเอียด   4.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.00 1   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0300 1 5.0000 0.1500
  รายละเอียด   4.2.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 3.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0300 18 3.0000 0.0900
  5 ) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 20.00    
-
-
  2.0912 0.4182   2.1919 0.4384
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3.00    
-
-
  1.6667 0.0500   1.6667 0.0500
  รายละเอียด   5.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.00 8   - 0.0000 0.0000 3 2.0000 0.0400 4 2.0000 0.0400
  รายละเอียด   5.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 1.00 30   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
   5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 6.00    
-
-
  1.3333 0.0800   2.0000 0.1200
  รายละเอียด   5.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) 2.00 6   - 0.0000 0.0000 3 2.0000 0.0400 5 4.0000 0.0800
  รายละเอียด   5.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของหน่วยงาน 2.00 5   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   5.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.00 6   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 1 1.0000 0.0200
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 5.00    
-
-
  1.4000 0.0700   1.0000 0.0500
  รายละเอียด   5.3.1 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม 2.00 96   - 0.0000 0.0000 29.30 1.0000 0.0200 35.71 1.0000 0.0200
  รายละเอียด   5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 2.00 87   - 0.0000 0.0000 39.28 1.0000 0.0200 46.72 1.0000 0.0200
  รายละเอียด   5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจ 1.00 5   - 0.0000 0.0000 3 3.0000 0.0300 1 1.0000 0.0100
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 6.00    
-
-
  3.6372 0.2182   3.6398 0.2184
  รายละเอียด   5.4.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 2.00 55   - 0.0000 0.0000 54.03 4.9116 0.0982 54.11 4.9193 0.0984
  รายละเอียด   5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.00 35   - 0.0000 0.0000 36.58 5.0000 0.1000 36.72 5.0000 0.1000
  รายละเอียด   5.4.3 ) (มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 2.00 5   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  6 ) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 4.00    
-
-
  1.0000 0.0400   1.0000 0.0400
  รายละเอียด   6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) 1.00
-
 
- 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
  รายละเอียด   6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting International Faculty Staff) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 1.00 80   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
  รายละเอียด   6.1.3 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) 0.5 75   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050
  รายละเอียด   6.1.4 ) (มหาวิทยาลัย) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 0.5 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0050 n/a
%
1.0000 0.0050
  รายละเอียด   6.1.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1.00 4   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
   6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 1.00    
-
-
  1.0000 0.0100   1.0000 0.0100
  รายละเอียด   6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 1.00 7   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
  7 ) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
   7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00    
-
-
  1.0000 0.0500   1.0000 0.0500
  รายละเอียด   7.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 5 ของประเทศ 2.00 5   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200 n/a
%
1.0000 0.0200
  รายละเอียด   7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 1.00 20   - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0100 n/a
%
1.0000 0.0100
  รายละเอียด   7.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2.00 5   - 0.0000 0.0000 1 1.0000 0.0200 1 1.0000 0.0200