สรุปผลจากทั้งหมด {{dataChart.CNT_IND}} ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999 {{dataChart.CNT1}} ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999 {{dataChart.CNT2}} ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999 {{dataChart.CNT3}} ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999 {{dataChart.CNT4}} ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000 {{dataChart.CNT5}} ตัวชี้วัด
 
Copyright © 2021 KPI SYSTEM MAHASARAKHAM UNIVERSITY