หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> คำรับรอง ฯ >> ตัวชี้วัด >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
/
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00            
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00            
  รายละเอียด   1.1.1 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 3.34 5 1,2 3 4 5 6
  รายละเอียด   1.1.2 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ 3.33 5 1,2 3 4 5 6
  รายละเอียด   1.1.3 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 3.33 5 1,2 3 4 5 6
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน 65.00            
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 65.00            
  รายละเอียด   2.1.1 ) ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน 5.42 65.00 57 61 66 71 76
  รายละเอียด   2.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน 5.42 87.00 84.00 85.50 87.00 88.50 90.00
  รายละเอียด   2.1.3 ) ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 5.42 90.00 75 80 85 90 95
  รายละเอียด   2.1.4 ) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 1 - - - - 1
  รายละเอียด   2.1.5 ) ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 4.15 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25
  รายละเอียด   2.1.6 ) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.42 90 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5.42 5 1,2 3,4 5,6 7 8,9
  รายละเอียด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 5.42 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.10 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 5.41 5 1 2 3 4 5
    2.1.11 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.00 5 1,2 3,4 5,6 7 8
  รายละเอียด   2.1.12 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ 10.82 5 1 2,3 4 5 6,7
  รายละเอียด   2.1.9 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 5.41 5 1 2,3 4 5 6
  3 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม 2.00            
   3.1 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) 2.00            
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.00 4 - 1 2 3 4
  4 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 23.00            
   4.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 23.00            
  รายละเอียด   4.1.1 ) คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 11.5 4.30 3.75 4.00 4.25 4.30 4.51
  รายละเอียด   4.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11.5 5 1 2 3 4 5
รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
100.00             
18  
100.00