หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> คำรับรอง ฯ >> คำรับรองการปฏิบัติราชการ >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
/
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมาย 10.00            
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00            
  รายละเอียด   1.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 10.00 5 1 2 3 4 5
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน 40.00            
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 40.00            
  รายละเอียด   2.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 5.00 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5.00 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.3 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 5.00 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.4 ) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 5.00 5 - - 1 2 3
  รายละเอียด   2.1.5 ) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 5 2.50 3.00 3.50 4.00 4.35
  รายละเอียด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย 5.00 2 - - - - 2
  รายละเอียด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ 5.00 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   2.1.6 ) (กรณีที่ 2 คณะที่ไม่ต้องรายงานผลในระบบ eMENSCR) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5.00 5 1 2 3 4 5
  3 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 50.00            
   3.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 50.00            
  รายละเอียด   3.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 25.00 5 1 2 3 4 5
  รายละเอียด   3.1.3 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 25.00 5 1 2 3 4 5
รวมทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด
100.00             
11  
100.00