หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> รายงาน >> ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/เดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด
/
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ผลประเมินตนเอง
Excel
ผลประเมินสุทธิ
(จากคณะกรรมการ ฯ)
Excel
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย - 5.0000 0.5000 - 5.0000 0.5000
รายละเอียด   1.1.1 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 3.34 6 5.0000 0.1670 5 5.0000 0.1670
รายละเอียด   1.1.2 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ 3.33 6 5.0000 0.1665 5 5.0000 0.1665
รายละเอียด   1.1.3 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 3.33 6 5.0000 0.1665 5 5.0000 0.1665
2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา - 4.8335 3.1418 - 5.0000 3.2500
รายละเอียด   2.1.1 ) ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน 5.42 90.48 5.0000 0.2710 90.48 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน 5.42 91.71 5.0000 0.2710 91.71 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.3 ) ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 5.42 95.24 5.0000 0.2710 95.24 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.4 ) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 3 5.0000 0.2710 3 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.5 ) ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 4.32 5.0000 0.2710 4.32 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.6 ) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.42 100 5.0000 0.2710 100 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5.42 9 5.0000 0.2710 5 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 5.42 5 5.0000 0.2710 5 5.0000 0.2710
รายละเอียด   2.1.9 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 5.41 6 5.0000 0.2705 5 5.0000 0.2705
รายละเอียด   2.1.10 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 5.41 3 3.0000 0.1623 5 5.0000 0.2705
  2.1.11 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.00 8 5.0000 0.0000 4 4.0000 0.0000
รายละเอียด   2.1.12 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ 10.82 7 5.0000 0.5410 5 5.0000 0.5410
3.1 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) - 5.0000 0.1000 - 5.0000 0.1000
รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.00 5 5.0000 0.1000 5 5.0000 0.1000
4.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก - 5.0000 1.1500 - 5.0000 1.1500
รายละเอียด   4.1.1 ) คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 11.5 4.58 5.0000 0.5750 5 5.0000 0.5750
รายละเอียด   4.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11.5 5 5.0000 0.5750 5 5.0000 0.5750
ตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
      4.8918 5.0000
หักคะแนนการรายงานผลล่าช้า - 4.8918 - 5.0000

สรุปผลการประเมิน คณะ/หน่วยงาน
บทสรุป

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ รับการประเมินจำนวน 18 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4.8918 คะแนน และกรรมการประเมินที่ระดับ 5.0000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ

จุดแข็ง

- ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

- บุคลากรมีการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

จุดอ่อน

  Export :

Chart.
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ จากทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999
0 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999
1 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000
17 ตัวชี้วัด