หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> รายงาน >> ผลประเมินตนเองรายเดือน >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/รายเดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด
/ /
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน ผล เดือน มีนาคม
1 2 3 4 5 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00               2.0000 0.2000
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00               2.0000 0.2000
  รายละเอียด   1.1.1 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 3.34 5 1,2 3 4 5 6 3 2.0000 0.0668
  รายละเอียด   1.1.2 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ 3.33 5 1,2 3 4 5 6 3 2.0000 0.0666
  รายละเอียด   1.1.3 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 3.33 5 1,2 3 4 5 6 3 2.0000 0.0666
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน 65.00               1.9166 1.2458
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 65.00               1.9166 1.2458
  รายละเอียด   2.1.1 ) ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน 5.42 65.00 57 61 66 71 76 n/a
%
1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน 5.42 87.00 84.00 85.50 87.00 88.50 90.00 33.15 1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.3 ) ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 5.42 90.00 75 80 85 90 95 n/a
%
1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.4 ) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 1 - - - - 1 n/a
%
1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.5 ) ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.42 4.15 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 n/a
%
1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.6 ) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.42 90 1 2 3 4 5 100 5.0000 0.2710
  รายละเอียด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5.42 5 1,2 3,4 5,6 7 8,9 7 4.0000 0.2168
  รายละเอียด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 5.42 5 1 2 3 4 5 n/a
%
1.0000 0.0542
  รายละเอียด   2.1.10 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 5.41 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1623
    2.1.11 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.00 5 1,2 3,4 5,6 7 8 1 1.0000 0.0000
  รายละเอียด   2.1.12 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ 10.82 5 1 2,3 4 5 6,7 1 1.0000 0.1082
  รายละเอียด   2.1.9 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 5.41 5 1 2,3 4 5 6 4 3.0000 0.1623
  3 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม 2.00               1.0000 0.0200
   3.1 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) 2.00               1.0000 0.0200
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.00 4 - 1 2 3 4 n/a
%
1.0000 0.0200
  4 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 23.00               1.5000 0.3450
   4.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 23.00               1.5000 0.3450
  รายละเอียด   4.1.1 ) คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 11.5 4.30 3.75 4.00 4.25 4.30 4.51 n/a
%
1.0000 0.1150
  รายละเอียด   4.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11.5 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.2300
รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
100.00                  1.8108

Chart.
สรุปผลการประเมินเดือน มีนาคม จากทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999
10 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999
4 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999
2 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999
1 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000
1 ตัวชี้วัด