หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> รายงาน >> ผลประเมินตนเองรายเดือน >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/รายเดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด
/ /
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน ผล เดือน สิงหาคม
1 2 3 4 5 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมาย 10.00               5.0000 0.5000
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 10.00               5.0000 0.5000
  รายละเอียด   1.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 10.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน 40.00               4.0000 1.6000
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 40.00               4.0000 1.6000
  รายละเอียด   2.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 5.00 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000
  รายละเอียด   2.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 5.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.3 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 5.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.4 ) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการจัดการความรู้ให้กับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 5.00 5 - - 1 2 3 3 5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.5 ) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 5 2.50 3.00 3.50 4.00 4.35 4.42 5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนลดรายจ่าย 5.00 2 - - - - 2 -5.82 0.0000 0.0000
  รายละเอียด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ 5.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
  รายละเอียด   2.1.6 ) (กรณีที่ 2 คณะที่ไม่ต้องรายงานผลในระบบ eMENSCR) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
  3 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 50.00               3.5000 1.7500
   3.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 50.00               3.5000 1.7500
  รายละเอียด   3.1.1 ) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 25.00 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.5000
  รายละเอียด   3.1.3 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 25.00 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.2500
รวมทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด
100.00                  3.8500

Chart.
สรุปผลการประเมินเดือน สิงหาคม จากทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999
1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999
2 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999
0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000
8 ตัวชี้วัด