หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> รายงาน >> ผลประเมินตนเองรายเดือน >> คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลประเมินตนเอง/รายเดือน
  2. ผลประเมินตนเอง/รอบเดือน
  3. ผลประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
  4. ผลเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด
/ /
Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้า
หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน ผล เดือน พฤษภาคม
1 2 3 4 5 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 25.00               2.9137 0.7284
   1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 5.56               2.6154 0.1454
  รายละเอียด   1.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 2.78 80 60 65 70 75 80 n/a
%
1.0000 0.0278
  รายละเอียด   1.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 2.78 100 60 70 80 90 100 92.31 4.2308 0.1176
   1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 19.44               2.9990 0.5830
  รายละเอียด   1.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.78 90 78 81 84 87 90 100 5.0000 0.1390
  รายละเอียด   1.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 2.78 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 n/a
%
1.0000 0.0278
  รายละเอียด   1.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) 2.78 30 26 27 28 29 30 n/a
%
1.0000 0.0278
  รายละเอียด   1.2.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 2.78 83 71 74 77 80 83 88.65 5.0000 0.1390
  รายละเอียด   1.2.5 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ 2.78 100 60 70 80 90 100 n/a
%
1.0000 0.0278
  รายละเอียด   1.2.6 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือในหลักสูตรของคณะ 2.77 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0831
  รายละเอียด   1.2.7 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.77 2 0 - - 1 2 9 5.0000 0.1385
  2 ) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 25.00               3.2512 0.8128
   2.1 ) มหาวิทายลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 6.24               2.0000 0.1248
  รายละเอียด   2.1.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.12 5 1 2 3 4 5 n/a
%
1.0000 0.0312
  รายละเอียด   2.1.3 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 3.12 4 - 1 2 3 4 2 3.0000 0.0936
   2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 9.37               2.3319 0.2185
  รายละเอียด   2.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 3.12 0.01 - - - - 0.01 0.37 5.0000 0.1560
  รายละเอียด   2.2.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.12 2 0 - - 1 2 n/a
%
1.0000 0.0312
  รายละเอียด   2.2.3 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.13 0.05 - - - - 0.05 n/a
%
1.0000 0.0313
   2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 9.39               5.0000 0.4695
  รายละเอียด   2.3.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 3.13 40 - - - - 40 49.09 5.0000 0.1565
  รายละเอียด   2.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3.13 40 - - - - 40 40 5.0000 0.1565
  รายละเอียด   2.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 3.13 80 - - - - 80 100 5.0000 0.1565
  3 ) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 10.00               4.0000 0.4000
   3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 10.00               4.0000 0.4000
  รายละเอียด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ 5.00 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1500
  รายละเอียด   3.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 5.00 0.01 - - - - 0.01 0.02 5.0000 0.2500
  4 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 10.00               5.0000 0.5000
   4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 3.34               5.0000 0.1670
  รายละเอียด   4.1.1 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 3.34 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1670
   4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 6.66               5.0000 0.3330
  รายละเอียด   4.2.1 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 3.33 1 0 - - - 1 1 5.0000 0.1665
  รายละเอียด   4.2.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 3.33 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1665
  5 ) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 20.00               2.1134 0.4227
   5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 8.88               2.2531 0.2001
  รายละเอียด   5.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2.22 8 1,2 3,4 5 6 7,8 5 3.0000 0.0666
  รายละเอียด   5.1.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 4.00 2.22 4.0 - - - - 4 3.21 4.0125 0.0891
  รายละเอียด   5.1.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี) (ตัวชี้วัดตามนโยบาย) 2.22 90 70 75 80 85 90 n/a
%
1.0000 0.0222
  รายละเอียด   5.1.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2.22 50 20 25 30 40 50 n/a
%
1.0000 0.0222
   5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 8.89               1.2497 0.1111
  รายละเอียด   5.3.1 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่1 หน่วยงานที่มีรายได้ ) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 2.22 6 1 2,3 4 5,6 7 3 2.0000 0.0444
  รายละเอียด   5.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.22 99 97 97.50 98 98.50 99 30.28 1.0000 0.0222
  รายละเอียด   5.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 2.22 96 92 93 94 95 96 58.27 1.0000 0.0222
  รายละเอียด   5.3.4 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 2.23 96 92 93 94 95 96 n/a
%
1.0000 0.0223
   5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 2.23               5.0000 0.1115
  รายละเอียด   5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.23 65 - - - - 65 70.91 5.0000 0.1115
  6 ) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00               3.5200 0.1760
   6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 4.40               3.5909 0.1580
  รายละเอียด   6.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) 0.62 20 12 14 16 18 20 12 1.0000 0.0062
  รายละเอียด   6.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม ด้านวิชาการ/วิจัยกับคณะ/มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ มีบุคลากรคณะ/ มมส ไปร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/หน่วยงาน ณ ต่างประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff) 0.62 1 0 - - - 1 2 5.0000 0.0310
  รายละเอียด   6.1.3 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) 0.68 10 2 4 6 8 10 10 5.0000 0.0340
  รายละเอียด   6.1.4 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 0.62 2 0 - - 1 2 7 5.0000 0.0310
  รายละเอียด   6.1.5 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนายจ้างที่มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทำงานอยู่/ เคยรับเข้าทำงาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List) 0.62 15 7 9 11 13 15 11 3.0000 0.0186
  รายละเอียด   6.1.6 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ในต่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0.62 1 0 - - - 1 1 5.0000 0.0310
  รายละเอียด   6.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 0.62 4 0 - - - 4 n/a
%
1.0000 0.0062
   6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 0.60               3.0000 0.0180
  รายละเอียด   6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 0.60 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0180
  7 ) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00               3.5000 0.1750
   7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00               3.5000 0.1750
  รายละเอียด   7.1.1 ) (คณะ-หน่วยงาน) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว 2.50 3 0 - 1 2 3 1 3.0000 0.0750
  รายละเอียด   7.1.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2.50 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1000
รวมทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด
100.00                  3.2149

Chart.
สรุปผลการประเมินเดือน พฤษภาคม จากทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999
14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999
1 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999
7 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999
3 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000
16 ตัวชี้วัด