หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> ข้อมูลพื้นฐาน >>ประวัติความเป็นมา >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  3. แผนที่ยุทธศาสตร์
ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
0-4375-4313
0-4375-4313
http://www.qa.msu.ac.th/

     ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6 กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2539  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล  สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยได้ตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2541  เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ  กองบริการการศึกษา  ต่อมามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ  กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2544 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544”  และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ  เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ปฏิบัติตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนา การกำกับการสนับสนุน  และการตรวจสอบ  เพื่อพัฒนาตนเองและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  เมื่อวันที่  21-25 เมษายน  2545  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2552 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553 ให้ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษามีฐานะเทียบเท่ากอง และมีโครงสร้างประกอบด้วย 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  และแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  งานการจัดการความรู้  งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  งาน ก.พ.ร. และงานบริหารทั่วไป ปัจจุบันมีบุคลากร ทั้งสิ้น 9 อัตรา  ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 อัตรา  พนักงาน 4 อัตรา ลูกจ้าง 4 อัตรา
     เนื่องจาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 18 คณะ และ 2 สาขาวิชา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน จำนวน 2  หน่วยงาน   ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  อย่างน้อย  1 ครั้ง  ในทุก  5  ปี จากภารกิจของการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการประกันคุณภาพในทุกคณะ/หน่วยงาน อย่างต่อเนื่องทุกปี  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ควบคู่ไปด้วย เช่น  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.),  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) เป็นต้น
     จากภารกิจของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรจึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานจากผลการดำเนินงาน การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ จัดทำแผนต่างๆ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และเพื่อการวางแผน การติดตามประเมินผล  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และคณะ/หน่วยงาน หรือภารกิจอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ อย่างชัดเจน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพให้เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ประสานงานกลางในการดำเนินงานด้านระบบการประกันคุณภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่านิยมองค์กร : “QUALITY” (ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองพันธกิจองค์กรอย่างมีคุณภาพ)
       Q = Quality (คุณภาพของงานและคุณภาพของคน)
       U = Unity (ความเป็นเอกภาพ)
       A = Advanced Technology (มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน)
       L = Learning Organization (องค์กรแห่งการเรียนรู้)
       I = Integrity (ความสมบูรณ์ และความพร้อมในการทำงาน)
       T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
       Y = Young Blood (มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย)

แก้ไขข้อมูล วันที่ : 15 พ.ค. 55