หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   คณะ/หน่วยงาน >> เอกสารแผยแพร่ >> แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี >> ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. แผนกลยุทธ์
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  3. เอกสารอ้างอิงรายตัวชี้วัด
  4. ไฟล์คำรับรอง ฯ


ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556 - 2559) (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2555)

แผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2558 - 2561) (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2557

แผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2559 - 2562) (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2558)

แผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2559)