ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน :
ปีงบประมาณ : / เดือน :
 
Export : Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
เกณฑ์การให้คะแนน ผล เดือน ธันวาคม หมายเหตุ
2560 2561 1 2 3 4 5 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     10.00                 
-
-
 
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     10.00                 
-
-
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.1 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) - - 3.34   5 ระดับความสำเร็จ 1,2 3 4 5 6 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.2 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ - - 3.33   5 ระดับความสำเร็จ 1,2 3 4 5 6 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.3 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 - - 3.33   5 ระดับความสำเร็จ 1,2 3 4 5 6 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน     65.00                 
-
-
 
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา     65.00                 
-
-
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.1 ) ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน - - 5.42   65.00 ร้อยละ 57 61 66 71 76 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน - - 5.42   87.00 ร้อยละ 84.00 85.50 87.00 88.50 90.00 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.3 ) ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี - - 5.42   90.00 ร้อยละ 75 80 85 90 95 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.4 ) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา - - 5.42   1 จำนวน - - - - 1 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.5 ) ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 4.17 4.16 5.42   4.15 คะแนน 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.6 ) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 100 100 5.42   90 ร้อยละ 1 2 3 4 5 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 5 5.42   5 ระดับความสำเร็จ 1,2 3,4 5,6 7 8,9 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ - - 5.42   5 ระดับความสำเร็จ 1 2 3 4 5 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ ศรีไชย
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.10 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ - - 5.41   5 ระดับความสำเร็จ 1 2 3 4 5 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
    2.1.11 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า - - 0.00   5 ระดับความสำเร็จ 1,2 3,4 5,6 7 8 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.12 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ - - 10.82   5 ระดับความสำเร็จ 1 2,3 4 5 6,7 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.9 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 5 5 5.41   5 ระดับความสำเร็จ 1 2,3 4 5 6 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  3 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม     2.00                 
-
-
 
   3.1 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม)     2.00                 
-
-
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - 2.00   4 หน่วยงาน - 1 2 3 4 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  4 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก     23.00                 
-
-
 
   4.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก     23.00                 
-
-
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด   4.1.1 ) คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 4.22 4.45 11.5   4.30 คะแนน 3.75 4.00 4.25 4.30 4.51 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายกัมปนาท อาชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   4.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 11.5   5 ระดับ 1 2 3 4 5 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
    100.00                   0.0000  

Chart.
สรุปผลการประเมินเดือน ธันวาคม จากทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 0.0000 - 1.9999 18 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999 0 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับ 5.0000 0 ตัวชี้วัด