ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน :
ปีงบประมาณ : / รอบประเมิน :
 
Report : Excel
ยุทธ
ศาสตร์
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน น้ำหนัก เป้า
หมาย
หน่วย
นับ
ผล เดือน พฤศจิกายน ผล เดือน ธันวาคม ผล เดือน มกราคม หมายเหตุ
2560 2561 ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
ผล

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
ผล คะแนน คะแนน
ถ่วง
  1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     10.00       
-
-
 
-
-
  1.0000 0.1000  
   1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     10.00       
-
-
 
-
-
  1.0000 0.1000  
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.1 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) - - 3.34   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0334
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.2 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ - - 3.33   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   1.1.3 ) (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25 - - 3.33   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0333
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
  2 ) ภารกิจหลักหน่วยงาน     65.00       
-
-
 
-
-
  1.0835 0.7043  
   2.1 ) งานประกันคุณภาพการศึกษา     65.00       
-
-
 
-
-
  1.0835 0.7043  
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.1 ) ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน - - 5.42   65.00 ร้อยละ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0542
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน - - 5.42   87.00 ร้อยละ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0542
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.3 ) ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี - - 5.42   90.00 ร้อยละ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0542
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.4 ) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา - - 5.42   1 จำนวน - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.5 ) ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 4.17 4.16 5.42   4.15 คะแนน - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.6 ) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 100 100 5.42   90 ร้อยละ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 100 5.0000 0.2710
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.7 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 5 5.42   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 2 1.0000 0.0542
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.8 ) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ - - 5.42   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0542
ผู้กำกับติดตาม
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ ศรีไชย
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.10 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ - - 5.41   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 3 3.0000 0.1623
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.11 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า - - 0.00   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 1 1.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.12 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ - - 10.82   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  รายละเอียดตัวชี้วัด   2.1.9 ) (คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 5 5 5.41   5 ระดับความสำเร็จ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  3 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม     2.00       
-
-
 
-
-
  1.0000 0.0200  
   3.1 ) ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม)     2.00       
-
-
 
-
-
  1.0000 0.0200  
  รายละเอียดตัวชี้วัด   3.1.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - 2.00   4 หน่วยงาน - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 n/a
%
1.0000 0.0200
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
  4 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก     23.00       
-
-
 
-
-
  0.5000 0.1150  
   4.1 ) ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก     23.00       
-
-
 
-
-
  0.5000 0.1150  
  รายละเอียดตัวชี้วัด   4.1.1 ) คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 4.22 4.45 11.5   4.30 คะแนน - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- นายกัมปนาท อาชา
  รายละเอียดตัวชี้วัด   4.1.2 ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - 11.5   5 ระดับ - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 1 1.0000 0.1150
ผู้กำกับติดตาม
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
    100.00         0.0000     0.0000     0.9393