รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.9 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(คณะ-หน่วยงาน กรณีที่ไม่มีรายได้) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5.41
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการลดรายจ่าย
2 ) มีแผนการลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอ ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)
3 ) มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
4 ) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน)
5 ) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับแผนตาม (2) รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
6 ) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(5) ในระยะเวลาที่กำหนด

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 6 6
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการลดรายจ่าย
- 2.1.9-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
2) มีแผนการลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอ ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)
- 2.1.9-2-1 แผนการลดรายจ่าย    
- 2.1.9-2-2 รายงานการประชุมวาระ 4.1 หน้า 2    
- 2.1.9-2-3 บันทึกข้อความ 0530.27/161 เรื่อง ขอส่งแผนการลดรายจ่าย    
3) มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
- 2.1.9-3-1 แนวทางการบริหารกิจกรรม/โครงการลดรายจ่าย หน้า 16    
- 2.1.9-3-2 รายงานการประชุม วาระ 4.1 หน้า 2    
4) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน)
- 2.1.9-4-1 แผนลดรายจ่าย หน้า9    
- 2.1.9-4-10 บันทึกข้อความ ที่ อว 0605.27/263    
- 2.1.9-4-2 บันทึกข้อความเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อผู้บริหาร    
- 2.1.9-4-3 รายงานการประชุม 5/2562 วาระ 4.2 มติข้อ4 หน้า 11    
- 2.1.9-4-4 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0520.27/216    
- 2.1.9-4-5 บันทึกข้อความเสนอผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนต่อผู้บริหาร    
- 2.1.9-4-6 รายงานการประชุม 7/2562 วาระ 4.1 มติข้อ3 หน้า 7    
- 2.1.9-4-7 บันทึกข้อความ ที่ อว 0605. 27/66    
- 2.1.9-4-8 บันทึกข้อความเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนต่อผู้บริหาร    
- 2.1.9-4-9 รายงานการประชุม 10/2562 วาระ 4.1 หน้า 6 มติข้อที่ 2    
5) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับแผนตาม (2) รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
- 2.1.9-5-1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน    
- 2.1.9-5-2 บันทึกข้อความ ที่ อว 0605.27/263    
6) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(5) ในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.1.9-6-1 รายงานผลการดำเนินงานของกองแผนงาน (ลำดับที่ 31)