รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.12 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการบริหารขยะ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
10.82
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ
2 ) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะ
3 ) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะต่อบุคลากรอย่างทั่วถึง
4 ) มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
5 ) มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
6 ) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
7 ) ปริมาณขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เชิงปริมาณ)

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - 1
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 4 5 6 6 7
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ
2) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะ
3) มีการเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการการบริหารจัดการขยะต่อบุคลากรอย่างทั่วถึง
4) มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
5) มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
6) มีรายงานผล สรุปผลการดำเนินการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลตามระดับ 4 ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
7) ปริมาณขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เชิงปริมาณ)