รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.2 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
11.5
ระดับ
ซ่อน/แสดง
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ต่อผู้บริหารหรือที่ประชุมหน่วยงาน
2 ) มีการทดสอบระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ) มีปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถใช้งานได้
4 ) ระบบฯ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2560 เข้าไปในระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง
5 ) ระบบฯ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2560 เข้าไปในระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1 1 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 3 3 5
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ต่อผู้บริหารหรือที่ประชุมหน่วยงาน
- 4.1.2-1-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 4.1.2-1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 วาระที่ 4.2 หน้า 11    
- 4.1.2-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วาระ 4.2 หน้า 9    
- 4.1.2-1-4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วาระ 3.2 หน้า 7    
- 4.1.2-1-5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วาระ 3.2 หน้า 8    
2) มีการทดสอบระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 4.1.2-2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562    
- 4.1.2-2-2 ผลการทดสอบการทำงานระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1    
- 4.1.2-2-3 ผลการทดสอบการทำงานระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2    
- 4.1.2-2-4 ผลการทดสอบการทำงานระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3    
- 4.1.2-2-5 ผลการทดสอบการทำงานระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4    
3) มีปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถใช้งานได้
- 4.1.2-3-1 ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
4) ระบบฯ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2560 เข้าไปในระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง
- 4.1.2-4-1 ข้อมูลผู้ประเมินฯการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2561    
- 4.1.2-4-2 การออกคำสั่งผู้ประเมินในระดับหลักสูตร    
5) ระบบฯ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2560 เข้าไปในระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง
- 4.1.2-5-1 ข้อมูลผู้ประเมินฯปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2561    
- 4.1.2-5-2 การออกคำสั่งผู้ประเมินในระดับหลักสูตร    
- 4.1.2-5-3 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม