รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.1 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
คะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
เชิงปริมาณ  
11.5
คะแนน
ซ่อน/แสดง
- นายกัมปนาท อาชา
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

 ผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เท่ากับ 3.75 คะแนน
 ผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เท่ากับ 4.00 คะแนน
 ผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เท่ากับ 4.25 คะแนน
 ผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เท่ากับ 4.30 คะแนน
 ผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน เท่ากับ 4.51 คะแนน

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
4.73 4.58
Chart.
ซ่อน/แสดง

- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- PPT สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 ที่อธิการบดีนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562    
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562)