รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชิงปริมาณ  
2
หน่วยงาน
ซ่อน/แสดง
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ซ่อน/แสดง

 ไม่ไดรับการจัดอันดับ = 0
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 1 สถาบันการจัดอันดับ
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 2 สถาบันการจัดอันดับ
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 3 สถาบันการจัดอันดับ
 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 4 สถาบันการจัดอันดับ

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5
Chart.
ซ่อน/แสดง