รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.11 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
0
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) ดำเนินการตามขั้นตอน 1
2 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
3 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
4 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
5 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
6 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6
7 ) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7
8 ) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ 2 ประหยัดได้ 10%

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1 1 1
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 3 3 6 6 8
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) ดำเนินการตามขั้นตอน 1
2) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
3) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
4) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
5) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
6) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6
7) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7
8) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ 2 ประหยัดได้ 10%