รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.10 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5.41
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ศรีไชย
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี) และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1
2 ) ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนป้ายแสดงข้อมูลทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจำแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1
3 ) มีแบบฟอร์มการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย ร้อยละ 80 จากจำนวนแบบฟอร์มที่ใช้งานทั้งหมดภายใน คณะ/หน่วยงาน
4 ) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สังกัด
5 ) (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ สำหรับนิสิต (ไม่นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนิสิตเข้าสอบ English Exit Exam) (2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ/ มีการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 3 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 3 3 3
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี) และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1
- 2.1.10-1-1 ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานศูนย์และประกันคุณภาพการศึกษา    
- 2.1.10-1-2 เว็บไซต์หน่วยงานภาษาไทย    
- 2.1.10-1-3 เว็บไซต์หน่วยงานภาษาอังกฤษ    
2) ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนป้ายแสดงข้อมูลทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจำแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1
- 2.1.10-2 ข้อมูลป้ายของหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา    
3) มีแบบฟอร์มการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย ร้อยละ 80 จากจำนวนแบบฟอร์มที่ใช้งานทั้งหมดภายใน คณะ/หน่วยงาน
- 2.1.10-3 ใบยืมครุภัณฑ์ภาษาไทย    
- 2.1.10-4 ใบยืมครุภัณฑ์ภาษาอังกฤษ    
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดภายใต้สังกัด
- 2.1.10-5 เวบเพจการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ    
- 2.1.11-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 วาระ 4.1 หน้า 6 ข้อ 4    
5) (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ สำหรับนิสิต (ไม่นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนิสิตเข้าสอบ English Exit Exam) (2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ/ มีการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ