รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.8 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5.42
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ ศรีไชย
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานระบบ MIS แต่ละระบบ (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ)
2 ) มีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 ) มีการดำเนินงานในระบบ MIS ตามปฏิทินที่กำหนด
4 ) มีการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
5 ) มีการตอบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
2 2 2 5 5
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานระบบ MIS แต่ละระบบ (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ)
- 2.1.8-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
2) มีการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2.1.8-2-1 เอกสารการเข้าร่วมอบรมระบบฯ (หน้า3)    
- 2.1.8-2-2 เอกสารการเข้าร่วมอบรมระบบฯ หน้า2 ลำดับ 15    
- 2.1.8-2-3 เอกสารการเข้าร่วมอบรมระบบฯ หน้า 5 ลำดับ 14    
- 2.1.8-2-4 เอกสารการเข้าร่วมอบรมระบบฯ หน้า 6    
- 2.1.8-2-5 เอกสารการเข้าร่วมอบรมระบบฯ (หน้า 2 ลำดับที่2)    
3) มีการดำเนินงานในระบบ MIS ตามปฏิทินที่กำหนด
- 2.1.8-3-1 ปฏิทินปฏิบัติงาน    
- 2.1.8-3-2 คู่มือการใช้งานระบบพัสดุ    
- 2.1.8-3-3 คู่มือการใช้งานระบบการเงิน    
- 2.1.8-3-4 คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้    
- 2.1.8-3-5 คู่มือการใช้งานระบบแผนหลักสูตรแผนนิสิต    
4) มีการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
- 2.1.8-4-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1    
- 2.1.8-4-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 2    
- 2.1.8-4-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3    
- 2.1.8-4-4 ข้อเสนอแนะระบบการเงินและบัญชี    
- 2.1.8-4-5 ข้อเสนอแนะระบบพัสดุและครุภัณฑ์    
5) มีการตอบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
- 2.1.8-5-1 ผลประเมินระบบการจัดทำแผนงบประมาณ    
- 2.1.8-5-2 ผลประเมินระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้    
- 2.1.8-5-3 ผลประเมินระบบพัสดุ    
- 2.1.8-5-4 ผลประเมินระบบบุคลากร    
- 2.1.8-5-5 ผลประเมินระบบการเงิน