รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.7 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5.42
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นางเปรมฤดี วรรณสุทธะ
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

1 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2 ) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5 ) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6 ) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
7 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
9 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 3 7
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 8 8 8 8 9
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
- 2.1.7-1-1 แผนปฏิบัติราชการปี2562    
- 2.1.7-1-2 รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2562 วาระ 4.1 หน้า 2    
2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
- 2.1.7-2-1 รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2562 วาระ 1.1.1 หน้า 1    
- 2.1.7-2-2 เอกสารแนบท้ายคำสั่งแบ่งงาน หมายเลข 5 หน้า 18    
3) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
- 2.1.7-3-1 แผนปฏิบัติราชการปีงบ 2562 ศูนย์ฯ หน้า 6-8    
4) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
- 2.1.7-4-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วาระ 4.2 หน้า 10    
- 2.1.7-4-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 วาระ 4.2 หน้า 6    
- 2.1.7-4-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วาระ 4.1 หน้า 4    
5) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- 2.1.7-5-1 ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน หน้า6    
- 2.1.7-5-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 วาระ 4.3 หน้า 12    
- 2.1.7-5-3 ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน หน้า 7    
- 2.1.7-5-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 วาระ 4.2 หน้า 6-7    
6) คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามภาคผนวก ฉ ให้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กำหนด
7) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 2.1.7-7-1 ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน หน้า7    
8) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- 2.1.7-8-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 วาระ 4.2 หน้า 6-7    
- 2.1.7-8-2 ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน หน้า7    
9) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป
- 2.1.7-9-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 วาระ 4.2 หน้า 6-7